Masterplan Infrastructuur

Update: 29 november 2023

Tijdens het informatiemoment van 29/11/2023 werd de nieuwe stand van zaken van het masterplan infrastructuur meegedeeld.

De groepswerking

Op 8 januari 2024 zal een deel van de dagondersteuning de site “Botermelkstraat” verlaten en intrek nemen in het pand in de Lange Minnestraat te Lebbeke. Dit gaat meer specifiek over de groepswerking, waar de focus ligt op beleving en beweging. Dit pand kreeg de naam van “De Minnecompagnie”.

Naast de groepswerking in Lebbeke, zal er nog aan één groep van zorggebruikers een groepswerking aangeboden worden op de site “Botermelkstraat” zelf. Deze groep heet “De Stek”.

Tegelijkertijd zal er gestart worden met “De Wilg” en “De Eik”. Dit zijn de groepen geïntegreerde dagondersteuning ( = dagondersteuning in de gebouwen van de woonondersteuning).

De dagschema’s en de planning /weekschema’s worden eerstdaags meegegeven met de zorggebruikers in de vorm van een informatieboekje. Daarin zal vermeld staan welke begeleiders de zorggebruikers zullen ondersteunen op deze locaties.

De atelierwerking

De atelierwerking zal later in 2024 verhuizen.

De creatieve ateliers en het winkeltje zullen intrekken in het pand in de Rijgerstraat te Moorsel. Dit pand kreeg de naam “ ’t Rijgersnest”.  De exacte datum voor de verhuis is nog niet gekend.

Voor het pand van de overige ateliers zijn we nog volop in onderhandeling.

De individuele weekschema’s voor de zorggebruikers uit de atelierwerking zullen in de loop van 2024 vorm krijgen.

Voorbereiding zorggebruikers

Wij beseffen dat de verhuisbeweging een grote impact zal hebben op de zorggebruikers. Daarom werd er een werkgroep die zich specifiek focust op de voorbereiding van de zorggebruikers opgericht. Daarnaast zullen de informatiemomenten voor hen blijven doorgaan. Op 12 december 2023 zal het volgende informatiemoment doorgaan, waarbij er o.a. gesproken wordt over de nieuwe weekschema’s.

Samenwerking met Denderrust

In 2024 zal Levensvreugde Verblijven vzw samenwerken met WZC Denderrust te Herdersem. Hierdoor willen we verruimend en vernieuwend werken (cf. Zorgplan 2030). De samenwerking biedt opportuniteiten om levenslange zorg aan te bieden aan onze zorggebruikers en expertise uit te wisselen tussen de verschillende partners.

In de gebouwen van Denderrust (1ste en 2de verdieping zoals op de foto) zullen onze meest kwetsbare zorggebruikers een plekje krijgen. Meer specifiek gaat het over zorggebruikers op leeftijd, zorggebruikers met een fysieke beperking en zorggebruikers met een dementieproblematiek. Voor hen zal het een definitieve woonoplossing zijn.

De zorggebruikers zullen er ondersteund worden door de vertrouwde begeleiders van Levensvreugde Verblijven. De gebouwen die wij zullen huren van Denderrust staan los van de andere gebouwen van het woonzorgcentrum. Echter, we gaan ons ontzorgen op praktische domeinen. Hiervoor krijgen we de hulp van de medewerkers van Denderrust (koken, wasopvolging…).

Meer informatie over de samenwerking met Denderrust zal in de komende maanden verspreid worden. 

Update: 12 september 2023

Tijdens het infomoment van 27 februari 2023 betreffende het zorgstrategisch plan en het masterplan werd u reeds geïnformeerd over het feit dat de activiteiten van het dagcentrum voor de periode van de bouwwerken zullen verhuizen naar een externe locatie. Deze locatie was toen nog niet gekend.

Met enige blijdschap kunnen we u nu melden dat er reeds twee locaties definitief gevonden werden. Via deze weg willen we u dan ook laten weten dat de activiteiten van het dagcentrum deels zullen verhuizen naar Lebbeke en Moorsel. Daarnaast zijn we nog in onderhandeling voor een pand in Wieze. De exacte data van verhuis zijn op heden nog niet gekend maar zodra hier meer duidelijkheid over is zal u hier onmiddellijk over ingelicht worden. 

Wij zijn er ons van bewust dat de gehele verhuisbeweging zowel bij u als bij onze zorggebruikers voor vele vragen en onzekerheden zorgen. Binnenkort zal er dan ook opnieuw een fysiek infomoment georganiseerd worden om de stand van zaken aan u toe te lichten en een antwoord te bieden op al uw vragen, hierover later meer informatie. Uiteraard kan u er op rekenen dat wij vanuit de voorziening alles op alles zetten om de volledige verhuisbeweging in goede banen te leiden. Hierdoor is er potentieel wel de kans dat het dagcentrum een weekje zal sluiten voor de externe zorggebruikers.

Update: 27 juni 2023

Eind april werd een schrijven aangaande de nieuwe locatie dagcentrum opgesteld. Met enige blijdschap konden we toen melden dat er potentieel was voor een nieuwe locatie, meer bepaald in de gemeente Lede.
Deze plannen kunnen echter niet tijdig gerealiseerd worden in functie van de nieuwbouw op de site. Dat maakt dat we op vandaag actief een plan B verder verkennen. Ook de locatie van dit back-upplan situeert zich in de nabije regio van Levensvreugde Verblijven vzw.

Wij zijn er ons van bewust dat de gehele verhuisbeweging zowel bij familieleden als bij de zorggebruikers voor vele vragen en onzekerheden zorgen. Van zodra er uitsluitsel is over de nieuwe locatie zal hierover gecommuniceerd worden. Uiteraard kan u er op rekenen dat wij vanuit de voorziening alles op alles blijven zetten om de volledige verhuisbeweging in goede banen te leiden.
Alle zorggebruikers werden op 27 juni 2023 ingelicht.

 

Update: 31 mei 2023  

Informatiemoment zorggebruikers 

Op 16 mei 2023 was er het 3de informatiemoment over de verhuisbeweging voor onze zorggebruikers. 

De organisatie van het vervoer naar de dagondersteuning op de nieuwe locatie werd toegelicht:  

  • de interne zorggebruikers zullen opgehaald worden door een grote bus (de exacte vertrek- en aankomsturen zullen later bekend gemaakt worden);
  • de externe zorggebruikers kunnen ofwel opgehaald worden door de kleinere bussen van Levensvreugde Verblijven (zoals nu het geval is), of rechtstreeks naar de nieuwe lokatie zelf gebracht en opgehaald worden. 

Een externe kinesitherapeut zal langskomen in de dagondersteuning; 

’s Middags zal een warme maaltijd kunnen gegeten worden; 

Per zorggebruiker wordt een nieuw individueel weekschema opgemaakt. Het zal immers niet meer mogelijk zijn om een halve dag naar de dagondersteuning te komen (behalve voor de externen met eigen vervoer). Deze weekschema’s zullen binnenkort beschikbaar zijn voor de zorggebruikers om samen met een begeleider in te kijken. De begeleider kan daarvoor een afspraak maken met de pedagoge van de dagondersteuning. 

Het volgende informatiemoment voor de zorggebruikers gaat door op 27 juni 2023.

UPDATE: 4 april 2023

Informatiemoment zorggebruikers

Op 4 april 2023 ging er een tweede infomoment door voor de zorggebruikers rond de verbouwingen en de verhuisbeweging.

Allereerst werd er herhaald dat de dagondersteuning zal omgebouwd worden tot woongedeelte voor blok blauw (leefgroep De Aster, De Iris en De Anemoon). Terwijl zal de dagondersteuning verhuizen naar een externe locatie.

Er werd meegedeeld dat de nieuwe locatie van de dagondersteuning nog niet met zekerheid geweten is, maar dat de doelstelling wel is dat ze op termijn terug naar de campus zal verhuizen. Dit zal na alle (ver)bouwwerken zijn. De bureaus van de stafleden van de dagondersteuning zullen voorzien worden op de nieuwe locatie, alsook een kinélokaal. De thuisverpleging zal eveneens mee de verhuisbeweging maken.

Daarnaast werd er ook meegedeeld dat de maaltijden binnen de nieuwe dagondersteuning op gelijkaardige manier zullen lopen zoals dit op heden is. Er zal voor iedere zorggebruiker een warme maaltijd voorzien worden wanneer hij/zij dit besteld heeft. Dit heeft wel tot gevolg dat er geen planning kan opgemaakt worden waarbij een zorggebruiker een halve dag naar de dagondersteuning komt (uitgezonderd externen die zelf opgehaald worden). Er zal overgeschakeld worden naar volle dagen dagondersteuning, met extra rustdagen indien nodig. Meer informatie over de individuele weekschema’s volgt later.

De busritten werden ook kort even aangehaald. Meer specifiek werd er gecommuniceerd dat externe zorggebruikers opgehaald worden met kleine busjes, maar dat de ritten kunnen wijzigen. Hierover zal er later nog communicatie verschijnen. De interne zorggebruikers zullen van de campus naar de dagondersteuning gebracht worden met een grotere bus.

De zorggebruikers kregen ook foto’s te zien van de medewerkers die de verhuis in goede banen zullen leiden.

Als laatste werd er bij hen gepolst hoe zij de vergaderingen over dit onderwerp aanvoelen. Hun ideeën en vragen werden opgeschreven en zullen meegenomen worden in het verdere verhaal.

De volgende vergadering is gepland op 16 mei 2023.

UPDATE: 27 februari 2023

Toelichting zorg-strategisch plan en masterplan infrastructuur

Op 27 februari werd de context van de zorggebruikers uitgenodigd voor een infomoment in de voorziening. Er werd toelichting gegeven over het zorg-strategisch plan en het masterplan infrastructuur.

Zorgstrategisch plan

Het zorg-strategisch plan, dat de naam “Zorgplan 2030” kreeg, is een lange-termijn planning met duidelijke doelstellingen en richtinggevend voor de komende 8 jaar.

Dit plan werd opgesteld omdat onze samenleving voor grote uitdagingen staat op vlak van welzijn en zorg. Er zijn demografische en epidemiologische ontwikkelingen en bijkomend veranderingen in het zorgbeleid. Er komt ook steeds meer aandacht voor de participerende rol van de zorggebruiker. In het licht van de wijzigende context, willen we een zorg-strategisch plan opmaken waarin we aangeven hoe we onze zorg zullen aanpassen aan de noden en behoeften uit de omgeving.

Als eerste werd er een vernieuwde missie en visie voorgesteld, waarna de 5 V-waarden en leidende principes overlopen werden.

Missie

Visie

Waarden

 

 

Leidende principes

  • TRIALOOG: voorziening, zorggebruiker en context gaan samen in overleg.
  • WENDBAARHEID: we houden rekening met constante evoluties en veranderen mee indien nodig.
  • IDENTITEIT: Levensvreugde Verblijven “op de kaart zetten”. Duidelijk kenbaar maken wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.
  • GEDRAGEN: onze visie, missie en doelstellingen worden door alle betrokkenen mee ondersteund en gedragen. Samen gaan we voor dezelfde doelen.
  • DUURZAAMHEID: we gaan voor lange termijn oplossingen en denken toekomstgericht.

Binnen het Zorgplan 2030 ligt er een sterke focus op wat de doelstellingen zijn op vlak van het zorgaanbod.

We willen enerzijds de zorg horizontaal verbreden en inzetten op ondersteuning aan de persoon met een beperking in elke levensfase. We willen zorg aanbieden aan deze persoon van bij de geboorte tot aan de oude dag.

Anderzijds willen we de zorg verticaal gaan verdiepen en het zorgaanbod meer gaan differentiëren. Zo willen we inzetten op centraal (op de campus), maar ook decentraal (niet op de campus) wonen. We willen ook meer inzetten op mobiele en ambulante begeleidingen. Kortverblijf en dag-ondersteuning willen we gaan optimaliseren (wat er op vandaag al is, gaan uitbouwen).

Als laatste zal ook het zorgaanbod voor personen met Autismespectrum stoornis (ASS) en gedrags- en emotionele stoornissen (GES) uitgebreid worden.

Masterplan infrastructuur

Naast het zorgplan, werd er ook een masterplan infrastructuur opgesteld. De reden hiertoe is dat de infrastructuur die er op vandaag is, niet meer voldoet aan de normen die de Vlaamse Overheid oplegt. Daarnaast scoort de bestaande infrastructuur slecht tot zeer slecht op vlak van capaciteit, veiligheid en welzijn. Als laatste is er nood aan extra ruimte binnen onze gebouwen (dag-ondersteuning, woonondersteuning met aandacht voor complexere zorg, MFC, ruimte voor medewerkers).

Om al deze redenen is er beslist om een 10-jaren planning op te stellen op vlak van verbouwingen. We willen graag al onze gebouwen vervangen/vernieuwen tegen 2032.

Afbraak en opbouw Blok Blauw

Het eerste wat we willen doen is voor blok blauw (leefgroepen De Aster, De Iris en De Anemoon) een nieuwbouw realiseren tegen 2025. Hiervoor ontvingen we reeds toezegging voor de financiering en een goedgekeurde bouwvergunning. In het laatste kwartaal van 2023 zal blok blauw ontruimd en afgebroken worden. De zorggebruikers die er vandaag verblijven zullen een tijdelijke huisvesting krijgen in de gebouwen van de dag-ondersteuning (blokken rood, geel en paars). Deze gebouwen zullen omgebouwd worden tot woonondersteuning met individuele kamers en leefgroepen. De doelstelling is om in 2025 blok blauw klaar te hebben.

Verdere verbouwingen

Na blok blauw, zal het MFC (kinderafdeling) verbouwd worden. Ook deze zorggebruikers zullen in die verbouwingsperiode een tijdelijke huisvesting krijgen in de dag-ondersteuning.

Blok oranje (leefgroepen De Lijsterbes, De Goudsbloem en De Zonnebloem) zal nadien aan de beurt zijn. Ook deze zorggebruikers zullen in de dag-ondersteuning ondergebracht worden tijdens de verbouwingen.

Als laatste binnen de woonondersteuning is er een herconditionering van blok grijs (leefgroepen De Klaproos en De Hazelaar) voorzien.

Nadat de gehele woonondersteuning gebouwd en verbouwd is, is de dag-ondersteuning aan de beurt. Er zal dan een hele nieuwe dag-ondersteuning gebouwd worden. De dag-ondersteuning zal zich op dat moment terug achteraan de campus ‘Botermelkstraat’ bevinden.

Aanbieden van dag-ondersteuning tijdens alle verbouwingen

Tijdens alle verbouwingen zullen de interne zorggebruikers een tijdelijke huisvesting kennen in de dag-ondersteuning (achteraan op het domein). Hierdoor kan er in deze gebouwen geen dag-ondersteuning meer aangeboden worden. We zijn volop in onderhandeling om een alternatieve locatie te vinden om deze dag-ondersteuning onder te brengen. Daarnaast zal er in de Rijgerstraat een pand ingericht worden voor het atelier Industrieel werk en het winkeltje.

Vanaf het moment dat we meer nieuws hebben over de alternatieve locatie van de dag-ondersteuning, zal dit meegedeeld worden. Er zal dan ook bekeken worden hoe alle praktische organisatie dient te verlopen (busvervoer, warme maaltijden…).

Bouwplannen op aangekochte bouwgrond

Naast al deze bouwplannen op de campus zelf, zal er op de aangekochte bouwgrond tussen de Moorselbaan en de Beekstraat ook gebouwd worden (realisatie in 2025). Op deze bouwgrond komen 4 à 5 wooneenheden voor elk een 6-tal zorggebruikers. Dit project zorgt voor uitbreiding van onze capaciteit en zorgaanbod. Het staat los van de verbouwingen die zullen gebeuren op de site Botermelkstraat.

Communicatie naar zorggebruikers over de bouwplannen

De communicatie over dit plan naar de zorggebruikers zal gebeuren op dinsdag 28 februari.  Nadien zullen er nog infomomenten georganiseerd naargelang de projecten vorderen.  Indien hier vragen over zijn, kan u zeker terecht bij de betrokken pedagoog (zie: contactpersonen op de website).