Toelichting zorg-strategisch plan en masterplan infrastructuur

Inleiding

Op 27 februari werd de context van de zorggebruikers uitgenodigd voor een infomoment in de voorziening. Er werd toelichting gegeven over het zorg-strategisch plan en het masterplan infrastructuur.

Zorgstrategisch plan

Het zorg-strategisch plan, dat de naam “Zorgplan 2030” kreeg, is een lange-termijn planning met duidelijke doelstellingen en richtinggevend voor de komende 8 jaar.

Dit plan werd opgesteld omdat onze samenleving voor grote uitdagingen staat op vlak van welzijn en zorg. Er zijn demografische en epidemiologische ontwikkelingen en bijkomend veranderingen in het zorgbeleid. Er komt ook steeds meer aandacht voor de participerende rol van de zorggebruiker. In het licht van de wijzigende context, willen we een zorg-strategisch plan opmaken waarin we aangeven hoe we onze zorg zullen aanpassen aan de noden en behoeften uit de omgeving.

Als eerste werd er een vernieuwde missie en visie voorgesteld, waarna de 5 V-waarden en leidende principes overlopen werden.

Missie 

Visie 

Waarden 

 

Leidende principes

  • TRIALOOG: voorziening, zorggebruiker en context gaan samen in overleg.
  • WENDBAARHEID: we houden rekening met constante evoluties en veranderen mee indien nodig.
  • IDENTITEIT: Levensvreugde Verblijven “op de kaart zetten”. Duidelijk kenbaar maken wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.
  • GEDRAGEN: onze visie, missie en doelstellingen worden door alle betrokkenen mee ondersteund en gedragen. Samen gaan we voor dezelfde doelen.
  • DUURZAAMHEID: we gaan voor lange termijn oplossingen en denken toekomstgericht.

Binnen het Zorgplan 2030 ligt er een sterke focus op wat de doelstellingen zijn op vlak van het zorgaanbod.

We willen enerzijds de zorg horizontaal verbreden en inzetten op ondersteuning aan de persoon met een beperking in elke levensfase. We willen zorg aanbieden aan deze persoon van bij de geboorte tot aan de oude dag.

Anderzijds willen we de zorg verticaal gaan verdiepen en het zorgaanbod meer gaan differentiëren. Zo willen we inzetten op centraal (op de campus), maar ook decentraal (niet op de campus) wonen. We willen ook meer inzetten op mobiele en ambulante begeleidingen. Kortverblijf en dag-ondersteuning willen we gaan optimaliseren (wat er op vandaag al is, gaan uitbouwen).

Als laatste zal ook het zorgaanbod voor personen met Autismespectrum stoornis (ASS) en gedrags- en emotionele stoornissen (GES) uitgebreid worden.

Masterplan infrastructuur

Naast het zorgplan, werd er ook een masterplan infrastructuur opgesteld. De reden hiertoe is dat de infrastructuur die er op vandaag is, niet meer voldoet aan de normen die de Vlaamse Overheid oplegt. Daarnaast scoort de bestaande infrastructuur slecht tot zeer slecht op vlak van capaciteit, veiligheid en welzijn. Als laatste is er nood aan extra ruimte binnen onze gebouwen (dag-ondersteuning, woonondersteuning met aandacht voor complexere zorg, MFC, ruimte voor medewerkers).

Om al deze redenen is er beslist om een 10-jaren planning op te stellen op vlak van verbouwingen. We willen graag al onze gebouwen vervangen/vernieuwen tegen 2032.

Afbraak en opbouw Blok Blauw

Het eerste wat we willen doen is voor blok blauw (leefgroepen De Aster, De Iris en De Anemoon) een nieuwbouw realiseren tegen 2025. Hiervoor ontvingen we reeds toezegging voor de financiering en een goedgekeurde bouwvergunning. In het laatste kwartaal van 2023 zal blok blauw ontruimd en afgebroken worden. De zorggebruikers die er vandaag verblijven zullen een tijdelijke huisvesting krijgen in de gebouwen van de dag-ondersteuning (blokken rood, geel en paars). Deze gebouwen zullen omgebouwd worden tot woonondersteuning met individuele kamers en leefgroepen. De doelstelling is om in 2025 blok blauw klaar te hebben.

Verdere verbouwingen

Na blok blauw, zal het MFC (kinderafdeling) verbouwd worden. Ook deze zorggebruikers zullen in die verbouwingsperiode een tijdelijke huisvesting krijgen in de dag-ondersteuning.

Blok oranje (leefgroepen De Lijsterbes, De Goudsbloem en De Zonnebloem) zal nadien aan de beurt zijn. Ook deze zorggebruikers zullen in de dag-ondersteuning ondergebracht worden tijdens de verbouwingen.

Als laatste binnen de woonondersteuning is er een herconditionering van blok grijs (leefgroepen De Klaproos en De Hazelaar) voorzien.

Nadat de gehele woonondersteuning gebouwd en verbouwd is, is de dag-ondersteuning aan de beurt. Er zal dan een hele nieuwe dag-ondersteuning gebouwd worden. De dag-ondersteuning zal zich op dat moment terug achteraan de campus ‘Botermelkstraat’ bevinden.

Aanbieden van dag-ondersteuning tijdens alle verbouwingen

Tijdens alle verbouwingen zullen de interne zorggebruikers een tijdelijke huisvesting kennen in de dag-ondersteuning (achteraan op het domein). Hierdoor kan er in deze gebouwen geen dag-ondersteuning meer aangeboden worden. We zijn volop in onderhandeling om een alternatieve locatie te vinden om deze dag-ondersteuning onder te brengen. Daarnaast zal er in de Rijgerstraat een pand ingericht worden voor het atelier Industrieel werk en het winkeltje.

Vanaf het moment dat we meer nieuws hebben over de alternatieve locatie van de dag-ondersteuning, zal dit meegedeeld worden. Er zal dan ook bekeken worden hoe alle praktische organisatie dient te verlopen (busvervoer, warme maaltijden…).

Bouwplannen op aangekochte bouwgrond

Naast al deze bouwplannen op de campus zelf, zal er op de aangekochte bouwgrond tussen de Moorselbaan en de Beekstraat ook gebouwd worden (realisatie in 2025). Op deze bouwgrond komen 4 à 5 wooneenheden voor elk een 6-tal zorggebruikers. Dit project zorgt voor uitbreiding van onze capaciteit en zorgaanbod. Het staat los van de verbouwingen die zullen gebeuren op de site Botermelkstraat.

Communicatie naar zorggebruikers over de bouwplannen

De communicatie over dit plan naar de zorggebruikers zal gebeuren op dinsdag 28 februari.  Nadien zullen er nog infomomenten georganiseerd naargelang de projecten vorderen.  Indien hier vragen over zijn, kan u zeker terecht bij de betrokken pedagoog (zie: contactpersonen op de website).

 

Ander nieuws

Schenking tvv leefgroep “de Goudsbloem”

Schenking tvv leefgroep “de Goudsbloem”

We kregen een schenking ten voordele van onze leefgroep "de Goudsbloem" doordat de vader van Ellen De Bondt (Hans De Bondt)  Nominetten van Prins Yvan De Boitselier verkocht. Dit deed hij samen met...

lees meer
Activiteitenweek 2022

Activiteitenweek 2022

Van 25 tot en met 29 juli organiseerden we een activiteitenweek. Tijdens deze week konden de zorggebruikers genieten van een ritje op de huifkar, een spelletje bowling, een bezoekje aan de markt,...

lees meer
Sportweek 2022

Sportweek 2022

Van 18 tot en met 22 juli ging op Levensvreugde Verblijven vzw de jaarlijkse Levensvreugde Olympics door. Tijdens deze week werd er iedere dag een sport uitgeoefend door onze interne zorggebruikers,...

lees meer