Samenstelling en huishoudelijk reglement collectief overleg

Collectief overlegorgaan zorggebruikers

Samenstelling

Er wordt geopteerd om één collectief overlegorgaan zorggebruikers op te richten, waarvan minstens 3 en hoogstens 12 zorggebruikers of wettelijke vertegenwoordigers deel uitmaken.

Bij het oprichten van het collectief overlegorgaan zorggebruikers tracht men naar een representatieve samenstelling. Daarom zullen per afdeling (aanbod minderjarigen, aanbod woonondersteuning meerderjarigen, aanbod dagondersteuning meerderjarigen) maximum 4 mandaten beschikbaar zijn.

Personen die in het collectief overlegorgaan zorggebruikers kunnen zetelen:

  • elke meerderjarige zorggebruiker die geen beschermingsstatuut (wettelijke vertegenwoordiger) heeft.
  • elke wettelijke vertegenwoordiger van de zorggebruiker die minderjarig (< 18 jaar) is of meerderjarig is en een beschermingsstatuut heeft.

De leden van het collectief overlegorgaan zorggebruikers worden bij geheime stemming gekozen uit en door de zorggebruikers of hun wettelijke vertegenwoordiger (zoals in het punt hiervoor omschreven werd) voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. De raad duidt onder zijn leden een voorzitter aan.

De verantwoordelijken van de voorziening staan in voor de organisatie van de verkiezingen, waarbij zij er inzonderheid over waken dat elke stemgerechtigde verwittigd wordt en zich kandidaat kan stellen.

Het mandaat van een lid van het collectief overlegorgaan zorggebruikers vervalt:

  • bij het verstrijken van de termijn waarvoor het verkozen is;
  • indien het lid de voorziening verlaat;
  • bij ontslag van het lid.

In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van het collectief overlegorgaan zorggebruikers en in overleg met de voorziening, een andere zorggebruiker of wettelijke vertegenwoordiger/bewindvoerder verkozen worden die de resterende termijn van het vrijgekomen mandaat voleindigt.

Het collectief overlegorgaan zorggebruikers is niet langer rechtsgeldig samengesteld indien het aantal leden lager wordt dan 3. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien er zich bij de gewone verkiezing geen 3 kandidaten aandienen, of indien er bij de verkiezing geen 3 leden gekozen worden, wordt na 2 jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd.

 Bevoegdheden

Het collectief overlegorgaan zorggebruikers vergadert minstens driemaal per jaar.

Tussen de voorziening en het collectief overlegorgaan zorggebruikers is overleg verplicht (‘van gedachten wisselen, geen consensus vereist’) inzake:

  • wijzigingen aan het IDO;
  • belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie; het gaat hier over algemene situaties en niet over individuele aangelegenheden;
  • wijzigingen in het concept van de voorziening.

Zowel de voorziening als het collectief overlegorgaan zorggebruikers kunnen advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen voorziening en zorggebruikers aangaan.

Het collectief overlegorgaan zorggebruikers heeft het recht gehoord te worden door de verantwoordelijken van de voorziening omtrent elk onderwerp waarover hij een standpunt aan deze verantwoordelijken wenst mee te delen. De voorziening is ook verplicht het collectief overlegorgaan zorggebruikers een antwoord te geven binnen de 30 dagen.

De voorziening verstrekt aan het collectief overlegorgaan zorggebruikers de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de zorggebruikers betreffen en inzake alle andere elementen die de zorggebruikers als groep aanbelangen.

Klachten inzake collectief overleg zorggebruikers

Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen betreffende het collectief overlegorgaan zorggebruikers, worden schriftelijk meegedeeld aan de leidende ambtenaar van het VAPH.